این آنتن تقویت موبایل مختص دستگاه ریپیتر تقویت انتن موبایل دو باند می باشد و برای بستن آن از اجزای کنار آن استفاده میکنیم وظیفه آنتن لگاریتمی دریافت سیگنال موبایل و امواج موبایل است که سیگنال های اطراف محیط را دریافت کرده و از طریق کابل و اتصالات و به دستگاه تقویت آنتن موبایل می فرستد