امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل سه باند می تواند بیشتر از 1000 متر مربع را پوشش داد و فرکانس های 900 ، 1800 ، 2100 GSM-DCS-3g را ساپورت میکند

بوسیله یک آنتن لگاریتمی و یک آنتن داخلی پچ پنل نصب می شود و توان آن 7 dbi می باشد میتوان تا بیش از 1000 مربع را پوشش داد

تقویت کننده آنتن دهی موبایل

تقویت آنتن موبایل-تقویت کننده آنتن موبایل