دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل دو باند GSM/DCS

تقویت کننده آنتن موبایل دو باند یا dual band در زمانی که ظرفیت کاربران BTS (که تقویت کننده آنتن موبایل روی آن تنظیم شده) در باند فرکانسی GSM900 تکمیل میشود و قابلیت همگام سازی با تمامی آنتن های داخلی و خارجی را دارد این دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل بصورت خودکار روی باند فرکانسی GSM1800 سوئیچ کرده و از ظرفیت هر دو باند کاری استفاده میکند و در حقیقت میتوان تفاوت این دو نوع تقویت سیگنال موبایل را در تعداد کاربران قابل پوشش بیان کرد