امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سامانه تقویت کننده آنتن موبایل توسط یک دستگاه Amplifire ویک آنتن لگاریتمی گیرنده و یک آنتن داخلی فرستنده می باشد که نحوه نصب این سیستم به اینصورت است که ابتدا آنتن لگاریتمی در بالاترین ارتفاع نصب و و از طریق کابل سیگنال های محیط را برای تقویت آنتن دهی موبایل به دستگاه ریپیتر آنتن موبایل می فرستد و دستگاه ، سیگنال را از طریق آنتن داخلی پچ پنل به داخل محیط می دهد که سبب افزایش آنتن گوشی موبایل و اینترنت 3G و 4G میشود.