امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سامانه تقویت کننده آنتن موبایل توسط یک دستگاه Amplifire ویک آنتن لگاریتمی گیرنده و یک آنتن داخلی فرستنده می باشد