امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وجود سازه های بزرگ بتونی از قبیل برج ها ساختان های بلندو...
بدلیل نقاط کور در مناطق بدون سیگنال ما از طریق آنتن گیرنده سیگنال های نامنظم را پیدا می کنیم و از طریق کابل به دستگاه می دهیم

علت قطعی آنتن ایرانسل-علت قطع شدن آنتن  اینترنت ایرانسل-علت آنتن ندادن گوشی