امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این کیت برای تفکیک سیگنال و افزایش سیگنال مورد نظر بکار می رود و موجب افزایش سیگنال خروجی با توان بالاتر می گردد