ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیم آنتن کرمان می تواند برای انتقال سیگنال از پشت بام به دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از بهترین کابل ها برای سیستم تقویت آنتن موبایل می باشد.