امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیم آنتن کرمان می تواند برای انتقال سیگنال از پشت بام به دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد