ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای مکان هایی که سیگنال gps ضعیف است این دستگاه برای تقویت آنتن دهی موبایل سبب اتصال دستگاه ردیاب به ریپیتر موبایل می شود. تقویت امواج موبایل

تقویت کننده آنتن موبایل - دستگاه  تقویت آنتن موبایل - Taghviat-Konandey-Anten-Mobile

 
 

HikaShop Cart Module

سبد خرید خالي مي باشد