ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای مکان هایی که سیگنال gps ضعیف است این دستگاه برای تقویت آنتن دهی موبایل سبب اتصال دستگاه ردیاب به ریپیتر موبایل می شود. تقویت امواج موبایل

تقویت کننده آنتن موبایل - دستگاه  تقویت آنتن موبایل - Taghviat-Konandey-Anten-Mobile