امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای مکان هایی که سیگنال gps ضعیف است این دستگاه سبب اتصال دستگاه ردیاب به ماهواره می شود

تقویت کننده آنتن موبایل - دستگاه  تقویت آنتن موبایل - Taghviat-Konandey-Anten-Mobile