این آنتن سیگنال موبایل را از دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل می گیرد و آن را به فضای محیط پخش میکند و سبب افزایش آنتن موبایل می شود. این آنتن ها توان سیگنال را با قدرت 2dBi از دستگاه تقویت آنتن موبایل دریافت میکند و بیشتر در سقف های کاذب نصب می شود .تقویت آنتن موبایل همراه اول

آنتن فرستنده قارچی را در سقف نصب میکنند که سیگنال امواج موبایل را بتواند به صورت شعاع دایره ایی به محیط پخش کند و باعث تقویت آنتن دهی موبایل کاربران شود و آنتن موبایل را افزایش دهد.

آنتن داخلی پچ پنل

برخی از سیستم های تکرار کننده سلولی همچنین می توانند شامل یک آنتن جهت دار جهت پخش مجدد سیگنال در محیط داخلی باشند. بسته به میرایی از موانع ، مزیت استفاده از آنتن همه جهته این است که سیگنال به طور مساوی در همه جهات توزیع می شود.