ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای اتصال آنتن ها و تقویت آنتن دهی موبایل از طریق کابل یک سر کابل را کانکتور می زنیم از سمت آنتن گیرنده و آن سر دیگر کابل را به آنتن داخلی متصل میکنیم

کانکتور - تقویت آنتن دهی موبایل

 
 

HikaShop Cart Module

سبد خرید خالي مي باشد