امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای اتصال آنتن ها از طریق کابل یک سر کابل را کانکتور می زنیم از سمت آنتن گیرنده و آن سر دیگر کابل را به آنتن داخلی متصل میکنیم

کانکتور - تقویت آنتن دهی موبایل